Terms & Conditions

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SERVERU Worldmen.eu

I. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Tyto Podmínky užívání serveru Worldmen.eu.(dále i jen „server“) stanoví práva a závazky uživatelů služeb serveru a jsou závazné pro všechny uživatele serveru. Každý uživatel serveru, jak je definován níže, vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to jejich výslovným schválením elektronickými prostředky, při své registraci, uhrazením poplatku za služby serveru a/nebo každým úkonem při užívání serveru, jak je definováno níže.
 • 1.3 Užívání služeb serveru je vyhrazeno osobám, na které se nevztahuje zákaz přístupu k službám serveru či obsahu umístěnému na serveru podle zákonů země, v níž se taková osoba nachází, v níž sídlí, nebo z níž využívá přístup k serveru a/nebo jeho službám. Užívání serveru osobami, na které se jakýkoli takový zákaz vztahuje, je zakázáno.
 • 1.4 Tato Pravidla mohou být doplněna dalšími závaznými pokyny pro uživatele, zveřejněnými provozovatelem na serveru, zejména pak pokyny v oblasti povoleného obsahu na serveru a etiky užívání serveru a jeho služeb.

II. Definice

 • 2.1 „Uživatelem serveru“ se rozumí každý návštěvník serveru, který se k serveru připojí prostřednictvím internetu či jiného rozhraní. Nestanoví-li výslovně tyto Podmínky nebo provozovatel něco jiného, rozumí se uživatelem i registrovaný uživatel a klient (jak jsou definováni níže). Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za uživatele vlastník zařízení, kterému odpovídá IP adresa, z níž došlo k připojení k serveru či využití služeb serveru.
 • 2.2 „Registrovaným uživatelem“ se rozumí každý uživatel, který se registruje na serveru prostřednictvím registračního rozhraní a jehož registrace je schválena provozovatelem prostřednictvím potvrzovacího e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu zadanou při registraci či jiným obvyklým způsobem nastaveným na serveru. Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za registrovaného uživatele osoba, jejíž údaje byly zadány při registraci.
 • 2.3 „Registrací“ se rozumí proces získání statutu registrovaného uživatele, stanovený provozovatelem na serveru a zahrnující mimo jiné zadání osobních identifikačních údajů o uživateli. Jedna fyzická či právnická osoba může mít vždy jen jednu registraci, tj. je zakázáno, aby jeden subjekt byl registrován jako více registrovaných uživatelů.
 • 2.4 „Klientem“ se rozumí každý registrovaný uživatel, který složí prostřednictvím bezhotovostního převodu finančních prostředků, nebo jiným způsobem umožňovaným provozovatelem a umožňujícím identifikaci plátce, kredit na úhradu poplatků za užívání klientských služeb serveru, a to po dobu do spotřebování složeného kreditu způsobem stanoveným v těchto podmínkách a na serveru. Získání statutu klienta je vždy podmíněno registrací. Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za klienta osoba identifikovaná jako plátce platby na účet provozovatele serveru. Užívání služeb serveru je vyhrazeno osobám, které dosáhly osmnácti let věku (zletilosti).
 • 2.5 „Službami“ serveru se rozumí veškeré služby, které jsou k dispozici uživatelům či registrovaným uživatelům serveru. Službou je zejména umožnění využívání inzertních, aukčních a diskusních funkcí serveru, atp.
 • 2.6 „Klientskými službami“ serveru se rozumí služby, které server poskytuje výhradně klientovi po složení kreditu, na základě objednávky klienta učiněné prostřednictvím serveru a za poplatek, jak je definován níže, za podmínek stanovených pro jednotlivé služby na serveru. Klientskými službami jsou zejména aukce a některé inzertní služby. Užívání klientských služeb uživateli, kteří v den čerpání služby nedosáhly osmnácti let věku, je zakázáno.
 • 2.7 „Kreditem“ se rozumí finanční částka složená na budoucí úhradu poplatků za užívání klientských služeb serveru registrovaným uživatelem na účet provozovatele, zveřejněný pro ty účely na serveru či sdělený uživateli, za podmínek popsaných dále v těchto Podmínkách. Kredit je určen výhradně pro potřeby úhrady poplatků za klientské služby, nedohodne-li se provozovatel s klientem jinak.
 • 2.8 „Poplatkem“ se rozumí poplatek hrazený klientem za využití klientské služby, výši poplatku za konkrétní klientské služby a práva z jeho zaplacení vyplývající stanoví provozovatel a zveřejňuje je (jakož i jejich průběžné změny a úpravy) na serveru. Poplatek je automaticky stržen z kreditu provozovatelem poté, co klient zadá poskytnutí klientské služby způsobem umožněným na serveru. Není-li pro daný poplatek na serveru výslovně uvedeno něco jiného, jsou částky poplatku uváděny včetně DPH.
 • 2.9 „Úkonem“ při užívání serveru se rozumí jakékoli vyslání pokynu vůči serveru uživatelem anebo z počítače či jiného prostředku užívaného k přístupu k serveru, tedy zejména přihlášení se na server, kliknutí na odkaz umístěný na serveru, vložení příspěvku či dat na server, atp.
 • 2.10 „Obsahem“ se rozumí data umístěná na serveru uživatelem na server v rámci využívání služeb, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
 • 2.11 „Veřejným obsahem“ se rozumí obsah vkládaný na server přímo uživateli v rámci takových služeb serveru, které umožňují následné veřejné prohlížení obsahu uživateli, např. diskusní fórum.
 • 2.12 „Dotčeným subjektem“ se rozumí fyzická či právnická osoba, jíž se přímo týká obsah vkládaný uživatelem na server, zejména pak subjekt osobních údajů obsažených v obsahu vkládaném uživatelem na server.

III. Práva a povinnosti provozovatele

 • 3.1 Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služeb serveru a používat k tomu všech jemu dostupných prostředků.
 • 3.2 Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele serveru, a to při každém úkonu uživatele.
 • 3.3 Provozovatel je oprávněn znemožnit konkrétnímu uživateli (či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup na server.
 • 3.4 Provozovatel je oprávněn stanovit podmínky registrace na serveru. V souvislosti s registrací platí mimo jiné následující:
  • 3.4.1 Provozovatel je oprávněn vyhradit kterékoli služby serveru pouze registrovaným uživatelům.
  • 3.4.2 Provozovatel je oprávněn podmínit registraci uživatele splněním specifických podmínek, např. za účelem ověření jeho identity.
  • 3.4.3 Provozovatel je oprávněn kdykoli odebrat kterémukoli uživateli registraci, a to i bez udání důvodu. Důvodem pro odebrání registrace může být zejména (nikoli však pouze) porušení těchto Podmínek či souvisejících právních předpisů registrovaným uživatelem.
  • 3.4.4 Provozovatel je oprávněn kdykoli požadovat obnovení registrace kteréhokoli registrovaného uživatele a obnovením registrace podmínit užívání služeb serveru.
  • 3.4.5 Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných uživatelů i kdykoli odmítnout registraci jakýchkoli uživatelů i bez uvedení důvodu.
 • 3.5 Provozovatel neručí za dostupnost a provoz serveru a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené odstávkou serveru, údržbou, hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.
 • 3.6 Provozovatel neručí za zachování obsahu na serveru, a to ani dat umístěných na server uživateli, ani dat umístěných provozovatelem. Provozovatel není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného na serveru a činí-li tak dobrovolně, nezakládá se tím právo uživatele na zálohování či jiná související práva.
 • 3.7 Provozovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění upravit, smazat či jinak odstranit a/nebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na serveru umístěná. O takovém odstranění či znepřístupnění není provozovatel povinen uživatele informovat. Zveřejnění obsahu může být rovněž umožněno na dobu určitou, po jejímž uplynutí bude obsah automaticky smazán.
 • 3.8 Provozovatel je oprávněn odložit zveřejnění obsahu vkládaný uživatelem na server, zejména v souvislosti s informováním či zajištěním souhlasu dotčeného subjektu se zpracováváním obsahu, a poskytnutí možnosti k jednání mezi uživatelem a dotčeným subjektem.
 • 3.9 Provozovatel je oprávněn nezveřejnit obsah vkládaný uživatelem na server zejména v případě, že je neúplný, tedy že uživatelem nebyly splněny veškeré náležitosti pro vložení obsahu na server, jakož i v případě, že se zjistí, že některé části obsahu jsou chybné či nepravdivé.
 • 3.10 Provozovatel je oprávněn doplňovat obsah vložený na server uživateli reklamním sdělením dle svého uvážení.
 • 3.11 Provozovatel může některým uživatelům poskytnout vybrané služby s tím, že uživatel poplatky spojené s těmito službami uhradí zpětně. Datum splatnosti takto odložených poplatků je uvedeno na pokynu k platbě, který uživatel obdrží po objednání služby. Pokud klient nedodrží datum splatnosti, je provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,3% dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují při využívání veškerých služeb serveru, tedy zejména při vkládání obsahu na server a užívání služeb serveru, včetně klientských služeb, dodržovat následující pravidla:

 • 4.1 Je zakázáno na server jako obsah, zejména (nikoli však pouze) za účelem zveřejnění v databázi, vkládat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace. Je zakázáno vkládat na server osobní údaje dotčených subjektů (fyzických osob) bez současného doložení souhlasu těchto osob provozovateli.
 • 4.2 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím autorská práva autora obsahu nebo části obsahu jakožto autorského díla.
 • 4.3 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím práva vyplývající z průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek) či jinak chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména v oblasti obchodního tajemství, hospodářské soutěže atp.).
 • 4.4 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu. V případě, že obsah spočívá v informacích nebo důkazech nasvědčujících tomu, že byl nebo má být spáchán trestný čin, je uživatel povinen oznámit takovou skutečnost prokazatelně provozovateli a zároveň Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, to vše bezodkladně poté, co takovou věc zjistí. Tím nejsou dotčeny jeho povinnosti podle zákona, např. povinnost překazit trestný čin za podmínek stanovených trestním zákoníkem.
 • 4.5 Pokud se nejedná o služby serveru výslovně k takovému účelu určené (např. inzertní či aukční služby serveru), je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím bez souhlasu provozovatele zveřejňovat reklamu či propagovat zboží nebo služby uživatele nebo jiné osoby, a to ani na nekomerční bázi. Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím rozesílat či zveřejňovat nevyžádaná obchodní sdělení (spam), a to ani v rámci diskusních služeb serveru.
 • 4.6 Je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz serveru a služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků serveru a zásahu do služeb a obsahu serveru jiným způsobem, než který umožňuje provozovatel v rámci standardně nabízených služeb serveru.
 • 4.7 Systematické či velkokapacitní vkládání obsahu na server je povoleno pouze s předchozím výslovným souhlasem provozovatele a mimo jiné po zajištění splnění všech povinností podle zákona na ochranu osobních údajů a jiných předpisů uživatelem.
 • 4.8 Je zakázáno šířit informace, které poškozují dobré jméno provozovatele či jeho pracovníků.

V. Kredit a klientské služby

 • 5.1 Pro složení kreditu na účet provozovatele za účelem získání statutu klienta a umožnění čerpání klientských služeb serveru (dobíjení kreditu) je registrovaný uživatel povinen postupovat podle aktuálních instrukcí na serveru. Převedení peněžních prostředků na účet provozovatele jiným způsobem, zejména pak bez uvedení příslušného identifikátoru, neumožňuje řádnou identifikaci platby a nevede k připsání kreditu.
 • 5.2 Opakované dobíjení kreditu je možné.
 • 5.3 Dobíjení kreditu může podléhat transakčním poplatkům, stanoveným na serveru, zejména v závislosti na poplatcích účtovaných provozovateli poskytovatelem platebních služeb využitých klientem při dobíjení kreditu.
 • 5.4 Dobíjení kreditu převodem částky nižší než 100 Kč může být provozovatelem odmítnuto a/nebo může podléhat transakčním poplatkům stanoveným na serveru.
 • 5.5 Provozovatel může dle svého uvážení navýšit klientův kredit o nepeněžní, tzv. bonusový kredit. Bonusový kredit lze použít pouze k úhradě poplatků, u nichž to provozovatel umožní. Bonusový kredit je nevymahatelný a nelze jej refundovat.
 • 5.6 Uživatel je oprávněn požádat provozovatele o navrácení aktuálního zůstatku peněžního kreditu, tedy zůstatku, do něhož se nezapočítává aktuální zůstatek bonusového kreditu, a to (neumožní-li provozovatel na serveru jiný postup) písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem klienta. Za navrácení aktuálního zůstatku kreditu klientovi do 6 měsíců od dobití kreditu je provozovatel s ohledem na zamezení možných daňových triků oprávněn strhnout z vraceného kreditu transakční poplatek ve výši do 50% aktuálního zůstatku kreditu, minimálně však 1.000,- Kč. V případě navrácení aktuálního zůstatku kreditu klientovi po uplynutí 6 měsíců od dobití kreditu činí transakční poplatek maximálně 10% aktuálního zůstatku kreditu, nejméně však 100,- Kč. Nepostačuje-li aktuální zůstatek kreditu na úhradu transakčního poplatku, vrácení kreditu nebude provedeno.
 • 5.7 S ohledem na skutečnost, že kredit je určen pro úhradu klientských služeb serveru klientem, se maximální doba vedení kreditu klienta omezuje na dobu dvou (2) let od posledního dobití kreditu. Klient je povinen kredit v uvedené době vyčerpat, jinak kredit propadá provozovateli v celé nevyčerpané výši.
 • 5.8 Veškeré reklamace týkající se kreditu, jeho dobíjení, čerpání a výše, je klient povinen doručit provozovateli nejpozději do jednoho (1) měsíce od provedení příslušné změny výše kreditu.
 • 5.9 S ohledem na skutečnost, že v době připsání kreditu na účet provozovatele není provozovateli známo, jaké objednávky klientských služeb bude klient zadávat a jaké klientské služby bude čerpat, nepředstavuje dobíjení kreditu poskytnutí zálohy na budoucí plnění provozovatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění tak je den nabití kreditu.
 • 5.10 Výši poplatků za jednotlivé klientské služby a podmínky čerpání jednotlivých klientských služeb serveru stanoví provozovatel, a to jejich uvedením na serveru v souhrnném sazebníku či jednotlivě pro jednotlivé klientské služby. V souvislosti s úhradou poplatku a klientskými službami serveru platí mimo jiné následující:
  • 5.10.1 Provozovatel je oprávněn rozsah klientských služeb, podmíněných úhradou poplatku, libovolně rozšiřovat i zmenšovat, jakož i libovolně upravovat výši poplatků. Rozhodující pro úhradu poplatku je vždy jeho výše stanovená na serveru v době objednání klientské služby uživatelem.
  • 5.10.2 Provozovatel je oprávněn podmínit úhradu poplatku, získání statutu klienta a čerpání klientských služeb splněním specifických podmínek, např. za účelem ověření identity klienta.
  • 5.10.3 Provozovatel je oprávněn kdykoli odebrat kterémukoli uživateli status klienta v případě, že poruší tyto Podmínky a/nebo právní předpisy související s užíváním služeb serveru, a to i bez předchozího oznámení a prokazování důvodu. V takovém případě celá částka nevyčerpaného kreditu propadá provozovateli.
  • 5.10.4 Čerpání klientských služeb může být zprovozněno s časovým odstupem po jejich zadání na serveru; obvyklý časový odstup je 1 hodina.
  • 5.10.5 Provozovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí klientské služby v případě, že kredit klienta nepostačuje na úhradu poplatku.
  • 5.10.6 Provozovatel je oprávněn kdykoli požadovat prokázání složení kreditu registrovaným uživatelem, zadávajícím klientskou službu.
  • 5.10.7 Provozovatel je oprávněn omezit celkový počet klientů v časovém období.
  • 5.10.8 Provozovatel neodpovídá za výpadky služeb bankovních institucí a dalších poskytovatelů platebních služeb, v důsledku kterých je uživateli znemožněna nebo ztížena úhrada kreditu, získání statutu klienta a/nebo čerpání klientských služeb.

VI. Odpovědnost a sankce

 • 6.1 Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na server umístí. Provozovatel neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatel na server umísťuje; provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost obsahu.
 • 6.2 Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může identifikační údaje o uživateli poskytnout osobám, jejichž práva byla jednáním uživatele (domněle či skutečně) poškozena, jakož i v případě, kdy to provozovateli ukládá zákon.
 • 6.3 Uživatel bere na vědomí, že i v případě, že v souvislosti s obsahem na serveru dojde k porušení zákonů jiné země než České republiky, nese výlučnou odpovědnost za takové porušení uživatel.
 • 6.4 Provozovatel odpovídá za obsah umístěný na server uživatelem či na žádost uživatele, jen (a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo (b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 • 6.5 V případě, že provozovateli vznikne škoda v důsledku porušení těchto Podmínek a/nebo zákona uživatelem v souvislosti s užíváním serveru a jeho služeb, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným na server uživatelem, zavazuje se uživatel takovou škodu uhradit za provozovatele, a není-li to možné, nahradit takovou škodu provozovateli následně v plné výši a včetně ušlého zisku a dalších souvisejících škod, nákladů a ztrát.
 • 6.6 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v souvislosti s využíváním služeb serveru, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným uživatelem či jinými uživateli na server; pro případ, že by byl provozovatel za takové škody sjednán odpovědným, souhlasí uživatel s tím, že rozsah náhrady škody v takovém případě nepřekročí částku 1.000,- Kč.
 • 6.7 Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi uživateli či mezi uživatelem a třetí osobou, vzniklých při využívání služeb serveru a/nebo sjednaných na serveru. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, vážnost či závaznost obsahu (včetně návrhů, nabídek a jejich přijetí) umístěného na server uživateli, ani za splnění vzájemných závazků mezi uživateli anebo mezi uživatelem a třetí osobou sjednaných při využívání služeb serveru a/nebo na serveru.

VII. Licenční ujednání

 • 7.1 Server poskytuje mimo jiné služby zahrnující přímé vkládání obsahu uživateli na server tak, že takový obsah bude veřejně dostupný, například diskusní fórum. Uživatel pro takový případ umístěním veřejného obsahu na server prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k zveřejnění, šíření a veškerému v rámci služeb serveru umožňovanému nakládání s veřejným obsahem a veškerými jednotlivými součástmi obsahu a že veřejný obsah není zatížen právy třetích osob (zejména dotčených subjektů) neslučitelnými s umístěním obsahu na server.
 • 7.2 Uživatel umístěním veřejného obsahu na server uděluje provozovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou dále převoditelnou licenci k užívání veřejného obsahu a nakládání s veřejným obsahem v rámci jakéhokoli média, včetně oprávnění k pozměňování veřejného obsahu, a to bezúplatně. Provozovatel je v rámci licence zejména oprávněn veřejný obsah dále zveřejňovat a šířit a dále s ním nakládat v rámci služeb serveru, jakož i mimo server.
 • 7.3 Licence udělená uživatelem provozovateli k veřejnému obsahu nezaniká ani smazáním veřejného obsahu ze serveru ani ukončením registrace, statutu klienta či jiným ukončením užívání serveru uživatelem.
 • 7.4 V případě, že by práva uživatele k veřejnému obsahu neumožňovala udělení licence v rozsahu dle čl. 7.2, platí, že licence je provozovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit provozovateli příslušná omezení udělované licence a odpovídá provozovateli za veškeré škody, které provozovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném provozovatelem.
 • 7.5 Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do práv jiných osob k veřejnému obsahu umístěnému na serveru, zejména pak do práv provozovatele k obsahu umístěnému na serveru, tento veřejný obsah či jeho část dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu provozovatele nebo jiného oprávněného vykonavatele práv. Souhlas provozovatele pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétního veřejného obsahu, k němuž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.
 • 7.6 Ustanovením bodu 7.5 výše nejsou dotčena práva klienta související s využíváním klientských služeb, za předpokladu, že tím nejsou porušována jiná ustanovení těchto Podmínek či zákon.
 • 7.7 Uživatel nesmí nijak měnit ani upravovat obsah serveru, který není dle povahy daných služeb provozovatelem k takové úpravě určen. Je však vždy oprávněn požádat provozovatele serveru o opravu jím vloženého obsahu, pokud neodpovídá skutečnosti.
 • 7.8 Ustanovení tohoto čl. VII. se nepoužijí, pokud jde o osobní údaje o dotčených subjektech a uživatelích, ledaže by to bylo v souladu se zákonem a pravidly nakládání s osobními údaji dle čl. VIII. níže. Veřejný obsah nesmí obsahovat osobní údaje třetích osob, ledaže by zároveň s jeho vložením na server byl provozovateli doložen souhlas subjektu osobních údajů podle čl. VIII.

VIII. Osobní údaje a další ujednání

 • 8.1 Provoz serveru podléhá registraci provozovatele jako správce databáze a osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • 8.2 Uživatel odpovídá za to, že vložením obsahu uživatelem na server a jeho začleněním a zveřejněním v rámci databáze nebudou porušována práva dotčených subjektů, ani související právní předpisy. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn informovat dotčené subjekty o obsahu, který se jich týká a který byl uživatelem na server umístěn.
 • 8.3 Uživatel uděluje provozovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých za účelem anebo při využívání služeb serveru, zejména pak osobních údajů poskytnutých při registraci a dále IP adresy uživatele, za účelem za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů provozovatele serveru a případného řešení vzájemných práv a povinností, včetně případného předání těchto údajů dotčeným osobám, a dále pro jiné obchodní a marketingové účely provozovatele. Registrovaný uživatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů na celou dobu jeho registrace.
 • 8.4 Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem.
 • 8.5 Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů provozovatele či třetích osob (zejména dotčených subjektů) je provozovatel oprávněn osobní údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům státní správy.
 • 8.6 Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné. Uživatel i kterýkoli jiný subjekt zpracovávaných údajů, zejména dotčený subjekt – fyzická osoba, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně. Tím nejsou dotčena další práva uživatele jako subjektu osobních údajů podle zákona. Odvolání souhlasu registrovaného uživatele se zpracováním jeho osobních údajů má obvykle za následek automatické odebrání registrace.
 • 8.7 Uživatel i kterýkoli jiný subjekt zpracovávaných údajů, zejména dotčený subjekt – fyzická osoba, má právo vyžádat opravu a upřesnění všech nepřesných údajů, které jsou o něm provozovatelem či na serveru evidovány a zpracovávány.
 • 8.8 Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů uživatele v důsledku protiprávního jednání třetí strany.
 • 8.9 Po uplynutí doby zpracovávání, na kterou byl udělen souhlas uživatele podle tohoto článku VIII. anebo souhlas subjektu osobních údajů předložený uživatelem, provozovatel příslušné osobní údaje zlikviduje.
 • 8.10 Uživatel souhlasí s tím, aby mu provozovatel zasílal zprávy obsahující obchodní sdělení.

IX. Závěrečná ustanovení

 • 9.1 Tyto Podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 10.12.2011
 • 9.2 Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na serveru, není-li stanoveno jinak.
 • 9.3 Provoz serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.
 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti      , se sídlem      , identifikační číslo:      , zapsané v obchodním rejstříku vedeném      , oddíl      , vložka       (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese       (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  uživatelský účet

  1.6.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  1.7.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  1.8.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  1.9.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  1.10.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než       nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  1.11.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  uzavření kupní smlouvy

  1.12.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  1.13.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  1.14.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  1.15.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1.15.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  1.15.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  1.15.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  1.16.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

  1.17.Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

  1.18.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  1.19.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  1.20.Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

  1.21.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  1.22.V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

  1.23.Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

  1.24.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  cena zboží a Platební podmínky

  1.25.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.      , vedený u společnosti       (dále jen „účet prodávajícího“);

  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému      ;

  bezhotovostně platební kartou;

  prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

  1.26.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  1.27.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.30 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  1.28.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do       dnů od uzavření kupní smlouvy.

  1.29.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  1.30.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.19), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  1.31.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  1.32.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající       plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  odstoupení od kupní smlouvy

  1.33.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  1.33.1.o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  1.33.2.o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

  1.33.3.o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

  1.33.4.o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  1.33.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  1.33.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

  1.33.7.o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

  1.33.8.o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  1.34.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.33 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  1.35.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

  1.36.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.34 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  1.37.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.34 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  1.38.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  1.39.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  1.40.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  přeprava a dodání zboží

  1.41.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  1.42.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  1.43.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  1.44.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  Práva z Vadného plnění

  1.45.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  1.46.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1.46.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  1.46.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  1.46.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  1.46.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  1.46.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  1.47.Ustanovení uvedená v čl. 1.46 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  1.48.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  1.49.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  1.50.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  další práva a povinnosti smluvních stran

  1.51.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

  1.52.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  1.53.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  1.54.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  1.55.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  ochrana osobních údajů

  1.56.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  1.57.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  1.58.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  1.59.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  1.60.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  1.61.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  1.62.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  1.63.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.60) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1.63.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  1.63.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  1.64.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1.65.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  1.66.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  Doručování

  1.67.Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

  1.68.Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

  1.69.Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

  závĚrečná ustanovení

  1.70.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  1.71.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  1.72.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  1.73.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

             

 • V Praze dne 10.12.2011